دانلود جزوه اصول طراحي و تدوين طرح درس

51

طرح درس، توصيف دقيق جزئيات جريان آمـوزش يـك جلـسه درس اسـت كـه توسـط مـدرس تـدوين مـيشـود. هـدف اصـلي از تهيـه طـرح درس سـازماندهي فعاليتهـاي آموزشـي و ايجـاد نقشه اي است كه اقدامات منظم و منطقي معلـم بـراي اجـراي آمـوزش را در جريـان كـلاس نـشان ميدهد.
طرح درس مهارت ويژهاي است كه در طول يك شب ايجاد نمي شود بلكه بايد با تفكـر و نمـرين پرورش يابد. هنگامي كه قادر باشيد طرح درس خود را تدوين كنيد، به ايـن معنـي اسـت كـه گـام بزرگي به طرف “مالكيت” محتوا و روش تدريـسي كـه اسـتفاده مـيكنيـد بر داشـته ايـد. آگـاهي از چگونگي تدوين طرح درس نشانگر مهم برازنده يك مدرس حرفه اي است.

از فراگير انتظار می رود پس از مطالعه و یادگيری مطالب این مبحث بتواند:
١ -طرح درس را تعریف کند.
٢ -دلایل تهيه طرح درس را بيان نماید .
٣ -چگونگی تدوین طرح درس را توضيح دهد .
۴ -برای یک موضوع انتخابی طرح درس تدوین نماید.

دانلود جزوه اصول طراحي و تدوين طرح درس

نکته :

  • این جزوه می تواند شما را با مفاهیم طرح درس آشنا نماید .
  • شما می توانید نمونه طرح درس های روزانه و سالانه مخصوص دانش آموزان را با جستجو در سایت مشاهده کنید .

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.