دانلود کتاب فارسی پایه هشتم

دانلود کتاب فارسی پایه هشتم رویکرد خاص برنامۀ فارسی آموزی، رویکرد مهارتی است ، یعنی بر آموزش و تقویت مهارتهای زبانی و فرازبانی، تأکید دارد و ادامۀ منطقی کتابهای فارسی دورۀ ابتدایی است. رویکرد آموزشی کتاب، رویکرد فعالیت بنیاد و مشارکتی…

دانلود کتاب عربی پایه هفتم

دانلود کتاب عربی پایه هفتم این کتاب نخستین کتاب عربی از مجموعه کتاب های دوره اول متوسطه می باشد که تدوین آن بر اساس تغییر نظام آموزشی صورت گرفته است. رویکرد راهنمای برنامه درسی عربی «پرورش مهارت های زبانی به منظور تقویت فهم…

فعالیت صفحه ۸۶ علوم تجربی پایه هفتم (جنبش مولکولی)

فعالیت صفحه ۸۶ علوم تجربی پایه هفتم  دو محفظه Aو B که در آنها مولکول های یکسانی قرار دارند را در نظر بگیرید، محفظه Aداغ و محفظه Bسرد است. الف) جنبش مولکولی Aو Bرا با هم مقایسه کنید. ب ) اگر دو محفظه را در تماس با یکدیگر قرار دهیم، جنبش…

فعالیت صفحه ۸۸ کتاب علوم پایه هفتم (لیوان عایق دردار)

فعالیت صفحه ۸۸ کتاب علوم پایه هفتم با استفاده از وسایل در دسترس، یک لیوان عایق دردار طراحی کنید و بسازید؛ سپس مقداری آب داغ در آن بریزید و دمای آب را اندازه بگیرید. پس از یک ساعت دوباره دمای آب را اندازه بگیرید. ظرف کدام گروه گرمای کمتری…