کتاب درسی

دانلود کتاب فارسی پایه اول ابتدایی

دانلود کتاب فارسی پایه اول ابتدایی

محتوای برنامه ی زبان آموزی دوره ی دبستان، با توجه به مهارتهای زبان، در دو پهنه سازماندهی شده است: الف- کتاب فارسی (مهارت خواندن) ب- کتاب نگارش فارسی (مهارت نوشتن) کتاب مهارت خواندن در آموزش بر روش کلی و کتاب مهارت نوشتن، بر روش جزئی تاکید دارد اما با توجه …

ادامه نوشته »

دانلود کتاب قرآن پایه اول ابتدایی

دانلود کتاب قرآن پایه اول ابتدایی

با توجه به وىژگى هاى روانى کودکان، آموزش قرآن در دوره ابتداىى به وىژه در پاىه ى اول بر حىطه ى عاطفى بىش از دو حىطه ى مهارت و دانش تأکىد مى شود. آموزش قرآن باىد از چنان فضاى جذاب، شاد و آرامش بخشى برخوردار باشد که دانش آموزان مشتاقانه منتظر زنگ …

ادامه نوشته »

دانلود کتاب ریاضی پایه اول ابتدایی

دانلود کتاب ریاضی پایه اول ابتدایی

در این کتاب تلاش شده است با روشهای آموزشی جدید، دانش آموزان به فکر کردن ترغیب شوند و در یادگیری نقش فعال ایفا کنند .  در عین حال مهارت هایی را بیاموزند که توانایی آنها را در حل مسئله تقویت میکند. در این کتاب نگاه ما به ریاضیات چند جنبه ی متفاوت …

ادامه نوشته »

دانلود کتاب علوم پایه اول ابتدایی

دانلود کتاب علوم پایه اول ابتدایی

درس علوم، درسی است که به آسانی میتواند بین چهار عرصه ی یادگیری یعنی خود، خلقت، خلق و خالق متعال ارتباطی منسجم، منطقی و معنادار به وجود آورد. کلاس علوم، فضایی است شاد و پرجنب وجوش که مشاهده، تجربه، آزمایش، گفت و گو، تفکر، اظهارنظر و همکاری گروهی در آن جریان …

ادامه نوشته »

دانلود کتاب نگارش فارسی پایه اول

دانلود کتاب نگارش فارسی پایه اول

دانلود کتاب نگارش فارسی پایه اول در کتاب فارسی (مهارت خواندن) به روش کلی و دراین کتاب به روش تحلیلی و دربعضى ازبخش هاى هر دو کتاب به هر دو روىکرد توجه شده است. دراىن کتاب به مهارت های نوشتاری زبان(دست ورزی،رونویسی، کلمه نویسی،جمله نویسی،بندنویسی) و مهارت هایی نظیر دقت ، شناخت، تشخیص …

ادامه نوشته »