کتاب درسی هشتم

دانلود کتاب فارسی پایه هشتم

دانلود کتاب فارسی پایه هشتم

دانلود کتاب فارسی پایه هشتم رویکرد خاص برنامۀ فارسی آموزی، رویکرد مهارتی است ، یعنی بر آموزش و تقویت مهارتهای زبانی و فرازبانی، تأکید دارد و ادامۀ منطقی کتابهای فارسی دورۀ ابتدایی است. رویکرد آموزشی کتاب، رویکرد فعالیت بنیاد و مشارکتی است .  در بخش مهارتهای خوانداری، ویژگیهای گفتاری و آوایی زبان فارسی …

ادامه نوشته »