خانه / دوره اول آموزش متوسطه / پایه هفتم (صفحه 4)

پایه هفتم

فعالیت صفحه ۸۳ کتاب علوم هفتم

فعالیت صفحه ۸۳ کتاب علوم هفتم

فعالیت صفحه ۸۳ کتاب علوم هفتم در مورد پوشش، رنگ لباس و روش گرم کردن منزل مسکونی و عایق بندی ساختمانها در نواحی سردسیر و نواحی گرمسیر تحقیق کنید و به کلاس گزارش دهید (تشابه ها و تفاوت ها را مشخص کنید ) . فایلی که دانلود خواهید کرد در …

ادامه نوشته »

دانلود کتاب عربی پایه هفتم

دانلود کتاب عربی پایه هفتم

دانلود کتاب عربی پایه هفتم این کتاب نخستین کتاب عربی از مجموعه کتاب های دوره اول متوسطه می باشد که تدوین آن بر اساس تغییر نظام آموزشی صورت گرفته است. رویکرد راهنمای برنامه درسی عربی «پرورش مهارت های زبانی به منظور تقویت فهم متون دینی و کمک به زبان و ادبیات فارسی» است .شیوه کتاب، …

ادامه نوشته »

فعالیت صفحه ۸۶ علوم تجربی پایه هفتم (جنبش مولکولی)

فعالیت صفحه ۸۶ علوم تجربی پایه هفتم 

فعالیت صفحه ۸۶ علوم تجربی پایه هفتم  دو محفظه Aو B که در آنها مولکول های یکسانی قرار دارند را در نظر بگیرید، محفظه Aداغ و محفظه Bسرد است. الف) جنبش مولکولی Aو Bرا با هم مقایسه کنید. ب ) اگر دو محفظه را در تماس با یکدیگر قرار دهیم، …

ادامه نوشته »

فعالیت صفحه ۸۸ کتاب علوم پایه هفتم (لیوان عایق دردار)

فعالیت صفحه ۸۸ کتاب علوم پایه هفتم با استفاده از وسایل در دسترس، یک لیوان عایق دردار طراحی کنید و بسازید؛ سپس مقداری آب داغ در آن بریزید و دمای آب را اندازه بگیرید. پس از یک ساعت دوباره دمای آب را اندازه بگیرید. ظرف کدام گروه گرمای کمتری را …

ادامه نوشته »