خانه / بایگانی برچسب: اصول طراحي و تدوين طرح درس

بایگانی برچسب: اصول طراحي و تدوين طرح درس

دانلود جزوه اصول طراحی و تدوین طرح درس

طرح درس، توصیف دقیق جزئیات جریان آمـوزش یـک جلـسه درس اسـت کـه توسـط مـدرس تـدوین مـیشـود. هـدف اصـلی از تهیـه طـرح درس سـازماندهی فعالیتهـای آموزشـی و ایجـاد نقشه ای است که اقدامات منظم و منطقی معلـم بـرای اجـرای آمـوزش را در جریـان کـلاس نـشان میدهد. طرح درس مهارت ویژهای است …

ادامه نوشته »