مرور برچسب

اصول طراحي و تدوين طرح درس

دانلود جزوه اصول طراحي و تدوين طرح درس

طرح درس، توصيف دقيق جزئيات جريان آمـوزش يـك جلـسه درس اسـت كـه توسـط مـدرس تـدوين مـيشـود. هـدف اصـلي از تهيـه طـرح درس سـازماندهي فعاليتهـاي آموزشـي و ايجـاد نقشه اي است كه اقدامات منظم و منطقي معلـم بـراي اجـراي آمـوزش را در جريـان كـلاس…