مرور برچسب

با توجه به شکل بالا جدول را کامل کنید.

پاسخ فعالیت های فصل 11 علوم هفتم

فعالیت صفحه 93 علوم پایه هفتم با میکروسکوپی که در مدرسه دارید، روپوست برگ بعضی گیاهان، پوست داخلی و خارجی پیاز را مشاهده، و شکل یاخته های آنها را رسم کنید. فعالیت صفحه 94 علوم پایه هفتم به شکلهای زیر نگاه کنید. درباره…