مرور برچسب

بخشهای یک کارخانه را با یاخته مقایسه

پاسخ فعالیت های فصل 11 علوم هفتم

فعالیت صفحه 93 علوم پایه هفتم با میکروسکوپی که در مدرسه دارید، روپوست برگ بعضی گیاهان، پوست داخلی و خارجی پیاز را مشاهده، و شکل یاخته های آنها را رسم کنید. فعالیت صفحه 94 علوم پایه هفتم به شکلهای زیر نگاه کنید. درباره…