خانه / بایگانی برچسب: به شکلهای زیر نگاه کنید. درباره شباهت های آنها در گروه خود گفتوگو کنید.

بایگانی برچسب: به شکلهای زیر نگاه کنید. درباره شباهت های آنها در گروه خود گفتوگو کنید.

پاسخ فعالیت های فصل ۱۱ علوم هفتم

پاسخ فعالیت های فصل 11 علوم هفتم

فعالیت صفحه ۹۳ علوم پایه هفتم با میکروسکوپی که در مدرسه دارید، روپوست برگ بعضی گیاهان، پوست داخلی و خارجی پیاز را مشاهده، و شکل یاخته های آنها را رسم کنید.   فعالیت صفحه ۹۴ علوم پایه هفتم به شکلهای زیر نگاه کنید. درباره شباهت های آنها در گروه خود گفتوگو …

ادامه نوشته »