مرور برچسب

به نظر شما بلعمی بر چه چیزی تأکید دارد؟

معنی شعر معرفت آفریدگار فارسی ششم + درک مطلب

معرفت آفریدگار باد بهاری وزید از طرف مرغزار                   باز به گردون رسید،ناله ی هر مرغ زار باد بهاری از سمت سبزه زار شروع به وزیدن کرد تا جایی که آواز هر پرنده ی کوچک و ناتوان هم از شوق به آسمان رسید. خیزوغنیمت شمار،جنبش بادربیع…