خانه / بایگانی برچسب: جواب فعالیت 86 علوم پایه هفتم

بایگانی برچسب: جواب فعالیت 86 علوم پایه هفتم

فعالیت صفحه ۸۶ علوم تجربی پایه هفتم (جنبش مولکولی)

فعالیت صفحه ۸۶ علوم تجربی پایه هفتم 

فعالیت صفحه ۸۶ علوم تجربی پایه هفتم  دو محفظه Aو B که در آنها مولکول های یکسانی قرار دارند را در نظر بگیرید، محفظه Aداغ و محفظه Bسرد است. الف) جنبش مولکولی Aو Bرا با هم مقایسه کنید. ب ) اگر دو محفظه را در تماس با یکدیگر قرار دهیم، …

ادامه نوشته »