مرور برچسب

دانلود کتاب نگارش فارسی چهارم

دانلود کتاب نگارش فارسی پایه چهارم ابتدایی

کتاب نگارش به قلمرو نمادهای خطّی و نوشتاري زبان و به دیگر سخن به پهنه ی مهارتهای تولید مکتوب زبان میپردازد؛ یعنی در کتاب فارسی، زبان آموز، اطّلاعات و معارف را از طریق متن درسها و آموزه ها، دریافت میکند و این کار، سبب پرورش ذهن و زبان، گسترش…