مرور برچسب

سه نوع دندان پیش، نیش و آسیا

جواب فکر کنید فصل 13 علوم تجربی هفتم

فکر کنید صفحه 110 علوم تجربی پایه هفتم فرض کنید از شما خواسته اند یک دستگاه گوارش طراحی کنید. این دستگاه چه قسمت هایی باید داشته باشد؟ پاسخ فکر کنید صفحه 110 علوم تجربی پایه هفتم دهان (خرد و له کردن) مری (عبور غذا)…