خانه / بایگانی برچسب: فعالیت علوم هفتم

بایگانی برچسب: فعالیت علوم هفتم

فعالیت صفحه ۸۶ علوم تجربی پایه هفتم (جنبش مولکولی)

فعالیت صفحه ۸۶ علوم تجربی پایه هفتم 

فعالیت صفحه ۸۶ علوم تجربی پایه هفتم  دو محفظه Aو B که در آنها مولکول های یکسانی قرار دارند را در نظر بگیرید، محفظه Aداغ و محفظه Bسرد است. الف) جنبش مولکولی Aو Bرا با هم مقایسه کنید. ب ) اگر دو محفظه را در تماس با یکدیگر قرار دهیم، …

ادامه نوشته »