مرور برچسب

فکر کنید صفحه 110 علوم تجربی پایه هفتم

جواب فکر کنید فصل 13 علوم تجربی هفتم

فکر کنید صفحه 110 علوم تجربی پایه هفتم فرض کنید از شما خواسته اند یک دستگاه گوارش طراحی کنید. این دستگاه چه قسمت هایی باید داشته باشد؟ پاسخ فکر کنید صفحه 110 علوم تجربی پایه هفتم دهان (خرد و له کردن) مری (عبور غذا)…