خانه / بایگانی برچسب: قران اول ابتدایی

بایگانی برچسب: قران اول ابتدایی

دانلود کتاب قرآن پایه اول ابتدایی

دانلود کتاب قرآن پایه اول ابتدایی

با توجه به وىژگى هاى روانى کودکان، آموزش قرآن در دوره ابتداىى به وىژه در پاىه ى اول بر حىطه ى عاطفى بىش از دو حىطه ى مهارت و دانش تأکىد مى شود. آموزش قرآن باىد از چنان فضاى جذاب، شاد و آرامش بخشى برخوردار باشد که دانش آموزان مشتاقانه منتظر زنگ …

ادامه نوشته »