مرور برچسب

لوله گوارش در جانوران متفاوت

جواب فعالیت فصل 13 علوم تجربی هفتم

فعالیت صفحه 112 علوم تجربی پایه هفتم لوله گوارش در جانوران متفاوت از بخش های متفاوتی تشکیل شده است. شکل رو به رو لوله گوارش پرندهای را نشان میدهد. با توجه به شکل، لوله گوارش این پرنده چه تفاوت هایی با لوله گوارش ما دارد . پاسخ…