مرور برچسب

مقایسه بخش های یاخته و کارخانه

پاسخ فعالیت های فصل 11 علوم هفتم

فعالیت صفحه 93 علوم پایه هفتم با میکروسکوپی که در مدرسه دارید، روپوست برگ بعضی گیاهان، پوست داخلی و خارجی پیاز را مشاهده، و شکل یاخته های آنها را رسم کنید. فعالیت صفحه 94 علوم پایه هفتم به شکلهای زیر نگاه کنید. درباره…