مرور برچسب

کتاب سوم ریاضی

دانلود کتاب ریاضی پایه سوم ابتدایی

کتاب ریاضی پایه ی سوم ابتدایی در جهت برنامه ی درسی ملی و در ادامه ی تدوین کتابهای درسی ریاضی پایهی اول و دوم تألیف شده است . در این کتاب تلاش شده است دانشآموزان با روشهای نوین آموزشی، به فکر کردن ترغیب شوند و در یادگیری نقشی فعال ایفا کنند.…