مرور برچسب

کتاب فارسی چهارم

دانلود کتاب فارسی پایه چهارم ابتدایی

رويکرد خاص برنامه ي زبان آموزي بر آموزش مهارت های زبانی و فرازبانی يا مهارت آموزی، استوار است؛ به همين روی در كتاب فارسي چهارم، افزون بر آموزش چهار مهارت گوش دادن، سخن گفتن، خواندن و نوشتن به آموزش و تقويت تفكّر، نقد و تحليل و پرورش سواد…