فارسی هفتم
  2019-11-02

  فارسی هفتم درس هفدهم ما میتوانیم

  «دونا» ، معلم مدرسه کوچکی بود و دو سال تا بازنشستگی فرصت داشت. من هم…
  پایه دهم
  2019-08-23

  خودرابیازمایید فصل اول شیمی دهم هنرستان

  خودرابیازمایید فصل اول صفحه ۱۴ شیمی پایه دهم رشته های فنی و حرفه ای و…
  شیمی فنی و حرفه ای
  2019-08-23

  تعداد الکترون و پروتون هر اتم

  بیندیشید فصل اول صفحه ۱۲ شیمی پایه دهم رشته های فنی و حرفه ای و…
  پایه دهم
  2019-08-23

  جواب مسئله های فصل اول فیزیک دهم فنی و کاردانش

  در پایان فصل اول کتاب فیزیک دهم رشته های فنی و حرفه ای و کاردانش…
  پایه دهم
  2019-08-23

  جواب پرسش های فصل اول فیزیک دهم فنی و کاردانش

  در پایان فصل اول کتاب فیزیک پایه دهم رشته های فنی و حرفه ای و…
  پایه دهم
  2019-08-21

  اندازه گیری ضخامت کاغذ A4

  تجربه کنید صفحه ۱۶ فیزیک دهم رشته های فنی و حرفه ای و کاردانش به…
  پایه دهم
  2019-08-21

  برایند نیروهای مسابقه طناب کشی

  تجربه کنید صفحه ۲۱ فیزیک دهم رشته های فنی و حرفه ای و کاردانش یک…
  پایه دهم
  2019-08-19

  دسته بندی کمیت های علوم تجربی

  تجربه کنید صفحه ۱۸ فیزیک دهم رشته های فنی و حرفه ای و کاردانش با…
  پایه دهم
  2019-08-19

  منظور از تابلو سرعت برای حرکت خودروها

  فکر کنید صفحه ۱۸ فیزیک دهم رشته های فنی و حرفه ای و کاردانش همۀ…
  پایه دهم
  2019-08-17

  مثال مفهوم صحت و دقت

  فکر کنید صفحه ۱۴ فیزیک پایه دهم رشته فنی و حرفه ای و کاردانش چهار…
   پایه ششم
   2018-02-11

   دانلود فیلم آموزشی فصل سوم ریاضی ششم

   در پست قبلی های دانلود فیلم آموزشی از دو فصل ( عدد و الگو های عددی ) و فصل (…
   پایه ششم
   2018-02-10

   دانلود فیلم آموزشی فصل دوم ریاضی ششم

   در پست قبلی دانلود فیلم آموزشی  از ریاضی پایه ششم فصل اول (بخش اول) عدد و الگو های عددی در داخل…
   پایه ششم
   2018-02-01

   دانلود فیلم آموزشی فصل اول ریاضی ششم

   ویدیو های آموزشی باعث تسهل در یادگری مخصوصا دروسی مانند ریاضی می شوند . از این رو شما در این…
   پایه پنجم
   2018-01-12

   دانلود فیلم آموزشی علوم تجربی پایه ششم

   اﻫﻤﯿﺖ ﯾﺎدﮔﯿﺮی دروس به ویژه در دانش آموزان با استفاده از روش های آموزشی مختلف نقش به سزایی در پیشرفت…
   بستن