پایه ششم
  2018-02-11

  دانلود فیلم آموزشی فصل سوم ریاضی ششم

  در پست قبلی های دانلود فیلم آموزشی از دو فصل ( عدد و الگو های عددی ) و فصل (…
  پایه ششم
  2018-02-10

  دانلود فیلم آموزشی فصل دوم ریاضی ششم

  در پست قبلی دانلود فیلم آموزشی  از ریاضی پایه ششم فصل اول (بخش اول) عدد و الگو های عددی در داخل…
  پایه ششم
  2018-02-01

  دانلود فیلم آموزشی فصل اول ریاضی ششم

  ویدیو های آموزشی باعث تسهل در یادگری مخصوصا دروسی مانند ریاضی می شوند . از این رو شما در این…
  پایه پنجم
  2018-01-12

  دانلود فیلم آموزشی علوم تجربی پایه ششم

  اﻫﻤﯿﺖ ﯾﺎدﮔﯿﺮی دروس به ویژه در دانش آموزان با استفاده از روش های آموزشی مختلف نقش به سزایی در پیشرفت…
  بستن