دوره دوم آموزش متوسطهکتاب درسیکتاب درسی

دانلود کتاب شیمی (۱) پایه دهم

علــوم تجربی حاصــل تــاش انســان بــرای درک دنیــای اطــراف، روابــط علــت و معلولــی بین اجــزای مــادی جهــان هســتی و در واقــع بــه مثابــۀ کشــف بخشــی از فعــل خداونــد اســت کــه بــا ظهــور شــواهد و دلایل جدیــد تغییــر می کنــد. قلمــرو علــوم تجربی ، ســامانه ای بــه بزرگــی جهــان هســتی اســت کــه خــود از ســامانه های خــرد و کلان و گوناگونــی تشــکیل شــده اســت. هــر ســامانه از اجزایــی ســاخته شده اســت که:

  • ساختار و عملکرد ویژهای دارند.
  • با هم در ارتباطاند و بر یکدیگر اثر میگذارند.
  • برای حفظ پایداری تغییر می کنند.

از ایـن رو برنامـۀ درسـی نیـز به گونـه ای طراحـی و تدویـن شـده اسـت کـه مفاهیـم اساســی مرتبــط بــا ایــن اندیشــه های کلیــدی را آمــوزش دهــد. درس شــیمی یکــی از درسهــای ایــن حــوزۀ یادگیــری اســت کــه بــه بررســی ســاختار، رفتــار و تغییــر مـواد مـی پـردازد. ایـن درس در دورۀ دوم متوسـطه بـرای رشـته های علـوم تجربی و ریاضـی و فیزیـک به طـور مشـترک به میـزان سـه سـاعت در پایـۀ دهـم، سـه سـاعت در پایـۀ یازدهـم و چهـار سـاعت در پایـۀ دوازدهـم ارائـه میشـود.

منبع : نوشته فوق از کتاب شیمی (۱) ریاضی – تجربی می باشد .

دانلود کتاب شیمی (۱) پایه دهم

دانلود کتاب شیمی (۱) ریاضی – تجربی از سایت اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی برای دانلود بر روی لینک زیر کلیک کرده تا به صفحه دانلود از سایت مربوطه هدایت شوید . (www.chap.sch.ir)

برچسب ها
نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

بستن