الف) بدن ما به چه صورت هایی آب را دفع میکند؟

بستن