اگر درون آب به جای میخ داغ، میخ سردی که درون یخزن

بستن