برگ درختان سبز در نظر هوشیار هر ورقش دفتری‌ست معرفت کردگار

بستن