بـا همکاری معلم یا والدین خود یک اتوی برقی را روشن، و مدتی صبر کنید

بستن