به برش هایی از هر یک از این خوراکی ها چند قطره لوگول اضافه کنید.

بستن