به جز کلیه و شش از پوست نیز به عنوان اندام دفعی نام می برند.

بستن