به شکلهای زیر نگاه کنید. درباره شباهت های آنها در گروه خود گفتوگو کنید.

بستن