دو بشر هم اندازه انتخاب کنید. یکی را از آب و دیگری را از ماسه پر کنید

بستن